Privacybeleid

 

 

Welkom op onze website en dank u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) en de landspecifieke uitvoeringswetten die op onze onderneming van toepassing zijn.

 

 

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze website van u verzamelen, waarvoor wij die gegevens gebruiken, wanneer wij ze wissen en hoe uw gegevens het best door veiligheidsmaatregelen worden beschermd. Daarnaast informeren wij u over de respectieve rechtsgrondslag die ons in staat stelt de gegevens in kwestie te verwerken.

 

 

U zult ook worden geïnformeerd over uw rechten op grond van de wet in verband met de verwerking van deze gegevens.

 

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een natuurlijke persoon te identificeren. Het gaat met name om uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

 

 

Er is sprake van anonieme gegevens wanneer er geen persoonlijke verwijzing naar de gebruiker kan worden vastgesteld.

 

 

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

 

 

Clip'n'Shade GmbH
Dillberg 14 -16
97828 Marktheidenfeld
Duitsland

 

 

Gelieve uw vragen, klachten en kennisgevingen te zenden naar het e-mailadres info@clipnshade.de.

 

 

Uw recht als betrokkene

 

 

In de eerste plaats willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in de artikelen 15 tot en met 22 van de EU-DS-GVO. Dit omvat:

 

 

 • Het recht op informatie (art. 15 EU-DS-GVO),
 • Het recht om gegevens te laten wissen (art. 17 EU-DS-GVO),
 • Het recht op rectificatie (art. 16 EU GDPR),
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU GDPR),
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 EU-DS-GVO),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (art. 21 EU-DS-GVO).

 

 

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: info@clipnshade.de. Hetzelfde geldt als u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of als u uw toestemming voor de toekomst wilt intrekken.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst op elk gewenst moment in te trekken via onze toestemmingsbanner. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

 

 

Instellingen voor toestemming aanpassen

 

 

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 

Rechten van bezwaar

 

 

In verband met het recht van bezwaar zij gewezen op het volgende:

 

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met directe reclame.

 

 

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij worden ingediend, indien mogelijk bij: info@clipnshade.de, Tel. +49 160 95617587, Dillberg 14-16, 97270 Marktheidenfeld.

 

 

Indien wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

 

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

 

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de bepalingen van de EU-gegevensbeschermingsverordening en alle andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Rechtsgronden voor gegevensverwerking vloeien met name voort uit art. 6 EU-DS-GVO.

 

 

Wij gebruiken uw gegevens om zaken te doen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan inhouden.

 

 

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voordat u uw toestemming geeft, zullen wij u informeren over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op herroeping.

 

 

Bekendmaking aan derden

 

 

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met overeenkomstige toestemming. Voor het overige zullen wij uw gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (bekendmaking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

 

 

Doorgifte van gegevens - ontvangers / categorieën ontvangers

 

 

 • Overheidsinstanties en -instellingen (zoals het belastingkantoor)
 • Andere bedrijfseenheden van het concern
 • Dienstverleners in het kader van de orderverwerking
 • Scheepvaartdienstverleners, leveranciers, betalingsdiensten
 • Gespecialiseerde afdelingen: Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor bevoegde personen die betrokken zijn bij technische, commerciële, redactionele of klantmanagementondersteuning.

 

 

Overbrenging naar een derde land / voornemen tot overbrenging naar een derde land

 

 

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, wettelijk verplicht is of indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

 

Wij geven uw persoonsgegevens door aan (een) dienstverlener(s) of groepsmaatschappij(en) buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk aan aangewezen landen.

 

 

Naleving van het niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door: bv. standaardcontractbepalingen / bindende EU-voorschriften, voorschriften inzake gegevensbescherming voor bedrijven, enz.

 

 

Duur van de opslag of criteria om de duur te bepalen

 

 

ClipnShade GmbH verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het respectievelijke verwerkingsdoel te bereiken of zolang een wettelijke bewaartermijn (in het bijzonder commerciële en fiscale wetgeving) bestaat. Nadat het doel is bereikt of de bewaringstermijn is verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist.

 

 

Bovendien kunnen wij gegevens bewaren als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als er een juridisch geschil is en wij bewijsmateriaal gebruiken onder wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

 

 

Gegevensverzameling / Persoonsgegevens

 

 

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de betreffende context: dit hangt er bijvoorbeeld van af of u online een bestelling plaatst, een vraag stelt via ons contactformulier of een klacht indient.

 

 

Wij wijzen erop dat wij informatie voor bijzondere verwerkingssituaties ook afzonderlijk kunnen verstrekken op een geschikte plaats, bijvoorbeeld bij een verzoek om contact.

 

 

Wanneer u onze website bezoekt, hebben wij over het algemeen geen persoonlijke gegevens van u nodig. U zendt alleen gegevens naar onze webserver wanneer u onze website oproept (uit technische noodzaak) via uw internetbrowser.

 

 

Tijdens de lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver worden de volgende gegevens geregistreerd:

 

 

 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • Gegevens van de website vanwaar u ons bezoekt
 • Informatie over de webpagina's die u op onze site bezoekt, de datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het IP-adres dat door uw Internet Service Provider is toegewezen.

 

 

Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons opgeslagen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO. De gegevens worden na 7 dagen automatisch gewist.

 

 

Verdere gegevensverzameling

 

 

Alle persoonsgegevens die wij via de website van u verkrijgen, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die hieronder nader worden beschreven. Dit gebeurt in het kader van de respectieve vermelde wettelijke bepalingen of alleen met uw toestemming.

 

 

Wanneer gegevensverwerking is toegestaan, wordt met name gespecificeerd in art. 6 EU-DS-GVO. Dit specificeert constellaties waarin gegevensverwerking is toegestaan.

 

 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer

 

 

 • u hebt uw toestemming gegeven (art. 6 lid 1 lit. a EU-DS-GVO),
 • de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b EU-DS-GVO),
 • de gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit. c EU-DS-GVO) of
 • om de legitieme belangen van ons bedrijf te beschermen, op voorwaarde dat uw belangen die bescherming verdienen niet worden overschreden (Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO).

 

 

De verzamelde persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Binnen ons bedrijf hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens die betrokken zijn bij de technische, commerciële, redactionele of klantenadministratieve ondersteuning.
Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de juiste toestemming, of wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen.

 

 

Veilige overdracht van uw gegevens

 

 

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsdeskundigen herzien en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

 

 

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, in elk geval met gebruikmaking van de huidige encryptieprotocollen. Bovendien bieden wij onze gebruikers inhoudsencryptie aan als onderdeel van de contactformulieren. De ontcijfering van deze gegevens is alleen voor ons mogelijk. Bovendien bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (b.v. de post).

 

 

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

 

 

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie en de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

 

 

Wij hebben de details voor u samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook worden verzameld of ter beschikking gesteld op grond van wettelijke voorschriften. Wij wijzen u erop dat het niet mogelijk is uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

 

 

Geautomatiseerd besluit over individuele gevallen

 

 

Wij maken geen gebruik van louter geautomatiseerde verwerking om tot een besluit te komen.

 

 

Cookies (Art. 6 lid 1 lit. a,f EU-DS-GVO, § 25 lid 1, 2 TTDSG)

 

 

Onze internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf). Op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f EU-DS-GVO) plaatsen wij technisch noodzakelijke cookies die verplicht zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Bovendien gebruiken wij cookies zonder uw toestemming, voor zover deze uitsluitend dienen voor de opslag van of de toegang tot informatie die is opgeslagen in het eindapparaat voor de overdracht van berichten of deze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te kunnen leveren, § 25 lid 2 TTDSG.

 

 

Daarnaast plaatsen wij met uw toestemming ook andere cookies. Deze cookies stellen ons in staat te analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen wij de inhoud van de website afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Daarnaast stellen de cookies ons in staat de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld afhankelijk van de thematische interesses van de gebruiker te laten plaatsen. De rechtsgrondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG).

 

 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 

 

 • Eigen cookies:
  Dit type cookie wordt rechtstreeks beheerd door ClipnShade GmbH. Afhankelijk van hun doel blijven ze permanent opgeslagen - zelfs nadat de sessie is beëindigd (zogenaamde persistente cookies, bijvoorbeeld: implementatie van opt-out) of worden ze verwijderd wanneer de browser wordt gesloten (zogenaamde sessiecookies; ze zijn slechts geldig voor één browsersessie).
 • Third-party cookies:
  Dit type cookie wordt beheerd door third-party providers. Third-party providers zijn aanbieders die reclamebanners weergeven op andere websites, met name voor ClipnShade GmbH. Zij gebruiken cookies om bijvoorbeeld door te geven dat een door jou getoonde reclamebanner tot een aankoop heeft geleid. (bijv. conversietracking).

 

 

In dat geval worden zogenaamde tijdelijke/permanente cookies gebruikt, die na de opgegeven tijd (meestal 6 maanden) automatisch worden gewist. Deze tijdelijke of permanente cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten slechts pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Ze stellen onze partners in staat na te gaan welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten werd gezocht, enz. In dit verband verzamelen sommige van onze reclamepartners ook informatie buiten de websites om, bijvoorbeeld over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd was. Dit maakt het mogelijk geïndividualiseerde reclame te tonen. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonsgegevens.

 

 

Voordat wij deze cookies plaatsen en dergelijke tools gebruiken, vragen wij altijd vooraf uw toestemming in onze cookiebanner. Als u hier uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze uiteraard te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken via de privacyinstellingen Toestemmingsinstellingen aanpassen.

 

 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig deactiveren, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser of met behulp van software.

 

 

Let op: Als u de instelling van cookies deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang gebruiken.

 

 

Borlabs (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c EU-DS-GVO)

 

 

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs).

 

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-cookieaanbieder.

 

 

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf na 1 jaar een verwijdering uitvoert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

 

Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

 

 

Borlabs cookie consent technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c EU-DS-GVO.

 

 

Cloudflare (art. 6 lid 1 lit. f EU-DS-GVO, § 25 lid 2 TTDSG)

 

 

Wij gebruiken de content delivery network service van Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107) op onze website.

 

 

Technisch gezien wordt de verbinding van uw apparaat naar onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Hierdoor kan Cloudflare bijvoorbeeld aanvallen op onze website detecteren. Het doel is om aanvallen in een vroeg stadium te kunnen detecteren en voorkomen, zodat u toegang heeft tot onze site wanneer u dat wilt. Cloudflare heeft echter geen toegang tot de door u ingevoerde gegevens door de TLS encryptie die altijd geactiveerd is op onze website.

 

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden cookies van Cloudflare in uw webbrowser geplaatst. Cloudflare verzamelt ook statistische gegevens over bezoeken aan deze website. De toegangsgegevens omvatten: Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

 

 

Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod (bijv. om massale misbruiken in het kader van denial-of-service-aanvallen (DDoS) te identificeren en af te weren of om meerdere legitieme toegangen van verschillende apparaten met één IP-adres te identificeren - samengevat kan men zeggen dat het systeem analyseert of u een aanval op onze site wilt uitvoeren vanwege bepaalde technoligieën en dit voorkomt, of dat u een regelmatige bezoeker bent).

 

 

Meer informatie over de gegevensverwerking door Cloudflare vindt u onder de volgende link: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

 

 

Wij gebruiken deze dienst om de beschikbaarheid van onze website te garanderen, ons te beschermen tegen aanvallen en de laadtijden van onze website te optimaliseren.

 

 

De tool wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit f EU-DS-GVO, § 25 lid 2 TTDSG.

 

 

Wij wijzen erop dat in dit verband persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in een derde land, de VS. Passende contractuele regelingen en garanties waarborgen de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte en verwerking van gegevens in derde landen.

 

 

Aanmaken van gebruikersprofielen (art. 6 lid 1 letter a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Clip'n'Shade maakt gebruikersprofielen aan wanneer u de website gebruikt. Dit gebeurt op basis van uw eerder gegeven toestemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG. De gebruikersprofielen bevatten met name informatie over de configuratie van de door u geselecteerde producten en de vertrekpagina van waaruit u onze website verlaat.

 

 

 

WhatsApp Zakelijk (Art. 6 lid 1 letter a GDPR, Art. 6 lid 1 letter b GDPR)

We bieden de optie om WhatsApp te gebruiken als communicatiekanaal op onze website. We gebruiken de versie WhatsApp Business [indien nodig specificeren]. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland.

WhatsApp Business wordt gebruikt om contact met ons op te nemen met betrekking tot eerste vragen, vragen over bestelde producten of kritiek. Als je op een andere manier contact met ons wilt opnemen, zijn er natuurlijk andere manieren om contact met ons op te nemen (e-mail, telefoon, contactformulier).

Het gebruik van de messenger-dienst is vrijwillig. Het eerste contact wordt altijd door jou gelegd; clip'n'shade GmbH legt geen eerste contact via WhatsApp.

De persoonsgegevens die in deze context worden verwerkt, zijn gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Om dit te doen, stuur je ons eenvoudig een WhatsApp-bericht met je annulering.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag vindt verdere communicatie plaats op basis van contractverwerking of op basis van ons gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 letter b of letter f GDPR. Het legitieme belang van clip'n'shade GmbH ligt in de juiste en efficiënte verwerking van de aanvraag van de klant. Wij bewaren de gegevens die wij in dit kader verzamelen gedurende [termijn invullen] of totdat u uw toestemming intrekt.

De verzending van de berichtinhoud (zogenaamde berichtgegevens) is gecodeerd en kan niet worden bekeken door WhatsApp LLC.

Bij gebruik van WhatsApp Business kunnen de volgende metadata echter worden overgedragen aan WhatsApp LLC:

 • IP-adres.
 • Apparaatinformatie.
 • Gebruiksgedrag, bijv. frequentie.

WhatsApp of Meta ontvangt ook de informatie dat je contact met ons hebt opgenomen. De specifieke gegevens die nog steeds worden verzameld door het gebruik van WhatsApp Business zijn ook afhankelijk van de instellingen in het gebruikte eindapparaat.

Meta stuurt geen statistieken en gebruikersanalyses naar clip'n'shade GmbH.

Met betrekking tot de gegevensverwerking door WhatsApp verwijzen we naar het huidige privacybeleid aldaar: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de_DE.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van WhatsApp Business gegevens ook kunnen worden overgedragen naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan wetten inzake gegevensbescherming die persoonlijke gegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als het geval is in de lidstaten van de Europese Unie.

Hotjar (art. 6 lid 1 lit a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

 

 

Het gebruik van Hotjar en de opslag van Hotjar-cookies is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (art. 6 lid 1 lit a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG).

 

 

Hotjar is een hulpmiddel om uw gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muisbewegingen, scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plek bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heatmaps, waarmee kan worden bepaald welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken.

 

 

Verder kunnen we bepalen hoe lang u op een pagina bleef en wanneer u deze verliet. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier hebt verlaten (zogenaamde conversietrechters).

 

 

Bovendien kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de website-exploitant te verbeteren.

 

 

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met name kunnen wij met deze cookies vaststellen of onze website met een bepaald eindapparaat is bezocht of dat de Hotjar-functies voor de betreffende browser zijn uitgeschakeld. Hotjar-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

 

 

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

 

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out

 

 

Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of eindtoestel afzonderlijk moet worden gedeactiveerd.

 

 

Zie voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

 

 

Google Tag Manager (art. 6 lid 1 lit a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Wij gebruiken de Google Tag Manager Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.

 

 

De Tag Manager wordt gebruikt om functies van het trackinginstrument Google Analytics te beheren. In eerste instantie controleert de Google Tag Manager ook uw gebruikersbeslissing (toestemming) via de zogenaamde toestemmingsmodus. Op deze manier wordt het gedrag van de Google-tools aangepast aan uw toestemming voor deze verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit a EU-DS-GVO.

 

 

Uw gebruikersbeslissing wordt gelezen via overeenkomstige scripts en cookies. Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, voorkomt de Google Tag Manager het verzamelen van gegevens door deze tools. De volgende gegevens worden verzameld:

 

 

Tijdstempel, user agent, verwijzende URL, Booleaanse informatie over toestemmingsstatus, willekeurig getal dat wordt gegenereerd telkens wanneer een pagina wordt geladen, informatie over het platform voor toestemmingsbeheer dat door de eigenaar van de website wordt gebruikt (bv. ontwikkelaars-ID). Om technische redenen worden het IP-adres, apparaatinformatie, browserinformatie en de URL ook aan Google doorgegeven wanneer de desbetreffende scripts worden opgeroepen.

 

 

Uw gegevens worden doorgegeven aan Google. Er vindt een overdracht naar een derde land plaats.

 

 

Wij gebruiken Google Tag Manager om uw toestemmingsstatus op te slaan en uit te voeren en om Google Analytics te controleren.

 

 

De tool wordt gebruikt op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit a EU-DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld, herhaal het proces zo nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming voor gegevensoverdracht gevraagd. De opslagperiode van de Google Analytics tools die door de Google Tag Manager worden gecontroleerd, vindt alleen plaats na uw toestemming voor de duur die in de respectievelijke secties is aangegeven.

 

 

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google Tag Manager ook gegevensoverdracht naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden wetten inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.

 

 

Google Analytics (art. 6 lid 1 lit a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a EU-DS-GVO). Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die in het kader van deze procedures worden verzameld.

 

 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

 

 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

 

Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of anoniem gemaakt.

 

 

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google Analytics ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.

 

 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de.

 

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de overeenkomstige toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

 

 

Instellingen voor toestemming aanpassen

 

 

Deze website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics. Samen met een gesloten contract voor gegevensverwerking in opdracht met Google, evenals uw mogelijkheid om de browser add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren, voldoet dit aan de huidige eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met de gegevensbescherming.

 

 

Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

 

 

Google Ad Manager (art. 6 lid 1 lit. a,f EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Voor zover Google Ad Manager, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), advertenties (tekstadvertenties, banners, enz.) op deze website plaatst, kan uw browser een cookie opslaan die door Google Inc. of door derden wordt verzonden. De in de cookie opgeslagen informatie kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd door Google Inc. of derden.

 

 

Daarnaast kan Google Ad Manager ook gebruik maken van zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") om informatie te verzamelen. Door het gebruik ervan kan bijvoorbeeld het bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en geëvalueerd.

 

 

De basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming, de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG.

 

 

De door de cookie en/of de (re)marketing tag gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

 

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de advertenties van Google Ad Manager. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

 

Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Om dit te voorkomen, moet u zich eerst afmelden bij uw Google-account.

 

 

U kunt de opslag van gegevens voorkomen door gebruik te maken van de plug-ins die door Google worden aangeboden onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin install.

 

 

Bovendien kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de overeenkomstige instelling. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

 

 

Instellingen voor toestemming aanpassen

 

 

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out opties, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

 

Google lettertypen

 

 

Op deze website worden externe lettertypes, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ("Google"). De integratie van deze webfonts vindt plaats via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

 

 

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

 

 

www.google.com/policies/privacy/

 

 

Google Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

 

 

Youtube (art. 6 lid 1 letter a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

 

 

Wij integreren video's van het "YouTube"-platform van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, in ons online-aanbod. De video's zijn opgenomen in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG.

 

 

Door de video in de uitgebreide privacymodus in te sluiten, worden geen cookies geplaatst waarvoor toestemming nodig is en die het gedrag van de gebruiker vastleggen om de videoweergave te personaliseren. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus heeft echter alleen betrekking op het verzamelen van gebruikersgedrag, niet op het aanbieden van advertenties en het opnieuw laden van verdere inhoud van derden. Overdracht van gegevens en eventuele links naar uw gebruikersaccount op Youtube. Wanneer u de video start, leidt dit tot verdere gegevensverwerking. Hierop hebben wij geen invloed.

 

 

Wanneer u onze site bezoekt, wordt een apparaat-ID gegenereerd in de lokale opslag van uw webbrowser en opgeslagen na de sessie. De door de embedding geplaatste cookies zijn technisch noodzakelijk voor het functioneren van de website, de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f EU-DS-GVO.

 

 

Door het insluiten van YouTube-video's wordt inhoud van derden opnieuw geladen; dit kunnen lettertypes zijn (Google Web Fonts), voorbeeldafbeeldingen, enz. Dit leidt tot gegevensoverdracht aan derden, wat ook kan leiden tot verwerking buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Zo kunnen bijvoorbeeld het IP-adres, de referrer en de browsergegevens worden doorgegeven en uiteindelijk worden gebruikt voor tracking- en analysedoeleinden. Youtube en de bijbehorende Google-diensten gebruiken de gegevens voor reclame, marktonderzoek en/of behoeftegerichte vormgeving van hun websites. Bovendien kunnen cookies van derde aanbieders worden ingesteld, die tracking mogelijk maken. Als u een gebruikersaccount bij Youtube / Google hebt en bent ingelogd, kan door het toewijzen van de gegevens aan uw account ook een koppeling daarmee worden gemaakt en een gebruikersprofiel worden aangemaakt.

 

 

Als u deze opdracht niet wenst, moet u uitloggen bij Youtube / Google voordat u onze pagina's met Youtube-inhoud opent. Houd er rekening mee dat uw gegevens worden geëvalueerd, zelfs als u bent uitgelogd. Dit gebeurt om behoeftegerichte reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.

 

 

Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO. Door uw toestemming via de toestemmingsbanner worden alle op onze website ingesloten YouTube-video's voor u zichtbaar gemaakt en wordt de inhoud al geladen wanneer u de pagina oproept. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

 

 

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Einwilligung widerrufen" element="link"/]

 

 

Tenzij u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van ingesloten Youtube-inhoud, wordt de inhoud op onze pagina's geblokkeerd of voorzien van een overlay. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij deze zogenaamde twee-klik-oplossing. Alle Youtube-inhoud is standaard gedeactiveerd en wordt pas door de YouTube-servers geladen en weergegeven nadat u op de knop "Inhoud activeren" hebt geklikt. Met deze klik ga je ermee akkoord dat bijvoorbeeld je IP-adres, verwijzingsinformatie en browsergegevens aan YouTube worden doorgegeven en dat er cookies in je browser worden geplaatst.

 

 

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te geven conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO voor het opvragen van individuele video's. De instelling wordt 30 dagen bewaard. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de website opnieuw te laden.

 

 

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

Links Sociale Media

 

 

Op onze website vindt u links naar de social media diensten van Facebook, Youtube en Instagram. U herkent de links naar de websites van de social media diensten aan het respectievelijke bedrijfslogo. Als u deze links volgt, komt u bij onze bedrijfsaanwezigheid op de betreffende social media dienst. Wanneer u op een link naar een sociale mediadienst klikt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de sociale mediadienst. Daardoor wordt aan de servers van de sociale mediadienst doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden nog andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Dit zijn bijvoorbeeld:

 

 

- Adres van de website waarop de geactiveerde link staat

 

 

- Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd

 

 

- Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem

 

 

- IP-adres

 

 

Als u op het moment van de activering van de link al bij de betreffende socialemediadienst bent ingelogd, kan de aanbieder van de socialemediadienst uit de doorgegeven gegevens uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam afleiden en deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst toewijzen. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich vooraf afmeldt bij uw gebruikersaccount.

 

 

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen derhalve door de aanbieder van de sociale mediadienst worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie. Wij wijzen erop dat voor bedrijven in deze landen wetten inzake gegevensbescherming gelden die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.

 

 

Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website geïntegreerde sociale mediadiensten verwijzen wij naar het privacybeleid van de desbetreffende sociale mediadienst.

 

 

Contacten beheren en berichten versturen

 

 

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefoonnummers of andere contactgegevens worden beheerd om met de gebruiker te communiceren.
De diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop berichten door de gebruiker zijn gelezen en wanneer de gebruiker reageert op inkomende berichten, bijvoorbeeld door op de daarin opgenomen koppelingen te klikken.

 

 

SendinBlue Email (SendinBlue SAS)
SendinBlue is een service van SendinBlue SAS voor het beheren van e-mailadressen en het versturen van berichten.

 

 

Verzamelde persoonsgegevens: Cookie; e-mail; gebruiksgegevens.

 

 

Plaats van verwerking: Frankrijk
Privacybeleid: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

 

 

Contactformulier / contact per e-mail (art. 6 lid 1 letter a, b EU-DS-GVO)

 

 

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u ons via het contactformulier aanschrijft, verwerken wij de gegevens die u in het contactformulier verstrekt om contact met u op te nemen en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

 

 

Daarbij wordt het beginsel van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, in die zin dat u alleen die gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut nodig hebben om contact met u op te nemen.

 

 

Dit zijn

 

 

 • Uw e-mailadres, en
 • het berichtveld zelf.
 • Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt wegens technische noodzaak en voor wettelijke bescherming.

 

 

Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden ingevuld (bv. om uw vragen meer individueel te beantwoorden).

 

 

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afhandeling van uw aanvraag.

 

 

Reclame via e-mail zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht van verzet

 

 

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

 

 

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief

 

 

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, blz. 1, letter a, EU-DS-GVO.

 

 

Het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding wordt hier in acht genomen, aangezien alleen de volgende velden verplicht zijn

 

 

 • het e-mailadres en
 • het berichtveld zijn gemarkeerd.
 • Om technische redenen en ter bescherming van de wet wordt uw IP-adres ook verwerkt wanneer u de nieuwsbrief bestelt.

 

 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

 

Reclame voor bestaande klanten (art. 6, lid 1, onder f), EU-DS-GVO)

 

 

Clip'n'Shade GmbH is geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en in het toesturen van informatie en aanbiedingen over onze producten / diensten / services. Daarom verwerken wij uw gegevens om u per e-mail relevante informatie en aanbiedingen toe te sturen.

 

 

Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met directe reclame. Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken. Het bezwaar kan kosteloos en zonder formaliteiten worden ingediend, zonder opgave van redenen, en moet zo mogelijk worden gericht aan info@clipnshade.de.

 

 

Online aanbod met kinderen

 

 

Kinderen en personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken of toestemming geven zonder de toestemming van hun wettelijke voogden (meestal de ouders). Wij moedigen ouders en voogden aan actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

 

 

Links naar andere aanbieders

 

 

Onze website bevat ook - duidelijk herkenbare - links naar de websites van andere bedrijven. Voor zover er links zijn naar websites van andere aanbieders, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

 

 

De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en herkenbare inbreuken op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd indien inbreuken bekend worden.

 

 

Rechten van de betrokkene / Nog vragen?

 

 

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften hebt u recht op kosteloze informatie over uw gegevens, alsmede recht op correctie, beperking van de verwerking en verwijdering van uw gegevens, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die zich daartegen verzetten. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen of een klacht tegen gegevensverwerking indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming uiteraard zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst herroepen.

 

 

Indien nodig kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die uw vragen met plezier zal beantwoorden: info@clipnshade.de.

 

CLIP'N'SHADE heeft 4.75 van 5 sterren | 394 beoordelingen op TrustedShops.nl