Privacybeleid

Welkom op onze website en dank u voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) en de landspecifieke uitvoeringswetten die op onze onderneming van toepassing zijn.

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze website van u verzamelen, waarvoor wij die gegevens gebruiken, wanneer wij ze wissen en hoe uw gegevens het best door veiligheidsmaatregelen worden beschermd. Daarnaast informeren wij u over de respectieve rechtsgrondslag die ons in staat stelt de gegevens in kwestie te verwerken.

U zult ook worden geïnformeerd over uw rechten op grond van de wet in verband met de verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een natuurlijke persoon te identificeren. Het gaat met name om uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Er is sprake van anonieme gegevens wanneer er geen persoonlijke verwijzing naar de gebruiker kan worden vastgesteld.

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Clip'n'Shade GmbH
Dillberg 14 -16
97828 Marktheidenfeld
Duitsland

Gelieve uw vragen, klachten en kennisgevingen te zenden naar het e-mailadres info@clipnshade.de.

Uw recht als betrokkene

In de eerste plaats willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in de artikelen 15 tot en met 22 van de EU-DS-GVO. Dit omvat:

 • Het recht op informatie (art. 15 EU-DS-GVO),
 • Het recht om gegevens te laten wissen (art. 17 EU-DS-GVO),
 • Het recht op rectificatie (art. 16 EU GDPR),
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU GDPR),
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 EU-DS-GVO),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (art. 21 EU-DS-GVO).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: info@clipnshade.de. Hetzelfde geldt wanneer u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of wanneer u een verleende toestemming voor de toekomst wilt intrekken.
U hebt de mogelijkheid uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken via onze toestemmingsbanner. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Toestemmingsinstellingen aanpassen" element="link"/]

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechten van bezwaar

In verband met het recht van bezwaar zij gewezen op het volgende:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij worden ingediend, indien mogelijk bij: info@clipnshade.de, Tel. +49 160 95617587, Dillberg 14-16, 97270 Marktheidenfeld.

Indien wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de bepalingen van de EU-verordening inzake gegevensbescherming en alle andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking vloeien met name voort uit art. 6 EU-DS-GVO.

Wij gebruiken uw gegevens om zaken te doen, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan inhouden.

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voordat u uw toestemming geeft, zullen wij u informeren over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op herroeping.

Gegevensverzameling / Persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, hebben wij over het algemeen geen persoonlijke gegevens van u nodig. U zendt alleen gegevens naar onze webserver wanneer u onze website oproept (uit technische noodzaak) via uw internetbrowser.

Tijdens de lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • Gegevens van de website vanwaar u ons bezoekt
 • Informatie over de webpagina's die u op onze site bezoekt, de datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het IP-adres dat door uw Internet Service Provider is toegewezen.

Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons opgeslagen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO. De gegevens worden na 7 dagen automatisch gewist.

Verdere gegevensverzameling

Alle persoonsgegevens die wij via de website van u verkrijgen, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die hieronder nader worden beschreven. Dit gebeurt in het kader van de respectieve vermelde wettelijke bepalingen of alleen met uw toestemming.

Wanneer gegevensverwerking is toegestaan, wordt met name gespecificeerd in art. 6 EU-DS-GVO. Dit specificeert constellaties waarin gegevensverwerking is toegestaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer

 • u hebt uw toestemming gegeven (art. 6 lid 1 lit. a EU-DS-GVO),
 • de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b EU-DS-GVO),
 • de gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit. c EU-DS-GVO) of
 • om de legitieme belangen van ons bedrijf te beschermen, op voorwaarde dat uw belangen die bescherming verdienen niet worden overschreden (Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO).

De verzamelde persoonsgegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Alleen bevoegde personen in ons bedrijf hebben toegang tot uw gegevens die betrokken zijn bij de technische, commerciële, redactionele of klantenadministratieve ondersteuning.
Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met de overeenkomstige toestemming of wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsdeskundigen herzien en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, in elk geval met gebruikmaking van de huidige encryptieprotocollen. Bovendien bieden wij onze gebruikers inhoudsencryptie aan als onderdeel van de contactformulieren. De ontcijfering van deze gegevens is alleen voor ons mogelijk. Bovendien bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (b.v. de post).

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie en de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

Wij hebben de details voor u samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook worden verzameld of ter beschikking gesteld op grond van wettelijke voorschriften. Wij wijzen u erop dat het niet mogelijk is uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele relatie uit te voeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerd besluit over individuele gevallen

Wij maken geen gebruik van louter geautomatiseerde verwerking om tot een besluit te komen.

Contactformulier / contact per e-mail (rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. f, b EU-DS-GVO)

Er is een contactformulier op onze website waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij de gegevens die u in het contactformulier verstrekt om contact met u op te nemen en uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Daarbij wordt het beginsel van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, in die zin dat u alleen die gegevens hoeft te verstrekken die wij absoluut van u nodig hebben om contact met u op te nemen. Dit zijn uw naam, uw e-mailadres en het berichtveld zelf. Daarnaast wordt uw IP-adres verwerkt vanwege technische noodzaak en voor wettelijke bescherming. Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden ingevuld (bv. om uw vragen individueel te beantwoorden).

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afhandeling van uw aanvraag.

Reclame voor bestaande klanten (art. 6, lid 1, onder f), EU-DS-GVO)

Clip'n'Shade GmbH is geïnteresseerd in het onderhouden van de klantrelatie met u en in het toesturen van informatie en aanbiedingen over onze producten / diensten / services. Daarom verwerken wij uw gegevens om u per e-mail relevante informatie en aanbiedingen toe te sturen.

Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met directe reclame. Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken. Het bezwaar kan kosteloos en zonder formaliteiten worden ingediend, zonder opgave van redenen, en moet zo mogelijk worden gericht aan info@clipnshade.de.

Cookies (Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO of Art. 6 para. 1 lit. a EU-DS-GVO in geval van toestemming)

Onze internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Zij dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf). Op grond van ons legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO), plaatsen wij technisch noodzakelijke cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen.

Daarnaast plaatsen wij ook andere cookies met uw toestemming. Deze cookies stellen ons in staat te analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Dit stelt ons in staat de inhoud van de website af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Bovendien stellen de cookies ons in staat de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld te laten plaatsen in functie van de thematische interesses van de gebruiker. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a EU-DS-GVO).

Wij gebruiken de volgende cookies:

Eigen cookies:
Dit type cookie wordt rechtstreeks beheerd door ClipnShade GmbH. Afhankelijk van het doel blijven deze permanent opgeslagen - ook na beëindiging van de sessie - (zogenaamde persistente cookies, bijvoorbeeld: implementatie van opt-out) of worden ze gewist wanneer de browser wordt gesloten (zogenaamde sessiecookies; ze zijn slechts geldig voor één browsersessie).

Cookies van derden:
Dit type cookie wordt beheerd door externe aanbieders. Third-party providers zijn aanbieders die reclamebanners op andere websites weergeven, in het bijzonder voor ClipnShade GmbH. Deze maken gebruik van cookies, bijvoorbeeld om de informatie door te geven dat een door u getoonde reclamebanner tot een aankoop heeft geleid. (b.v. conversie tracking).

In dat geval worden zogenaamde tijdelijke/permanente cookies gebruikt, die na de opgegeven tijd (meestal 6 maanden) automatisch worden gewist. Deze tijdelijke of permanente cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten slechts pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Ze stellen onze partners in staat na te gaan welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten werd gezocht, enz. In dit verband verzamelen sommige van onze reclamepartners ook informatie buiten de websites om, bijvoorbeeld over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd was. Dit maakt het mogelijk geïndividualiseerde reclame te tonen. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonsgegevens.

Alvorens deze cookies te plaatsen en dergelijke hulpmiddelen te gebruiken, vragen wij u altijd vooraf om uw toestemming in onze cookiebanner. Als u hier uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze natuurlijk op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken via de privacy-instellingen [borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Toestemmingsinstellingen aanpassen" element="link"/].

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig deactiveren, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser of met behulp van software.

Let op: Als u de instelling van cookies deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang gebruiken.

Aanmaken van gebruikersprofielen (Art. 6 para. 1 lit. a EU-DS-GVO)

Clip'n'Shade maakt gebruikersprofielen aan wanneer u de website gebruikt. Dit gebeurt op basis van uw eerder gegeven toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO. De gebruikersprofielen bevatten met name informatie over de configuratie van de producten die u hebt gekozen, alsmede de exitpagina van waaruit u onze website verlaat,

Google Analytics

Op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a EU-DS-GVO), maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of anoniem gemaakt.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de overeenkomstige toestemming. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Toestemmingsinstellingen aanpassen" element="link"/]

Deze website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics. Samen met een gesloten contract voor gegevensverwerking in opdracht met Google, evenals uw mogelijkheid om de browser add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren, voldoet dit aan de huidige eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met de gegevensbescherming.

Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Google Ad Manager

Voor zover Google Ad Manager, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), advertenties (tekstadvertenties, banners, enz.) op deze website plaatst, kan uw browser een cookie opslaan die door Google Inc. of door derden wordt verzonden. De in de cookie opgeslagen informatie kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd door Google Inc. of derden.

Daarnaast kan Google Ad Manager ook gebruik maken van zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") om informatie te verzamelen. Door het gebruik ervan kan bijvoorbeeld het bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en geëvalueerd.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming, de rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO.

De door de cookie en/of de (re)marketing tag gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Door certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de EU-eisen inzake gegevensbescherming wordt voldaan.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de advertenties van Google Ad Manager. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Om dit te voorkomen, moet u zich eerst afmelden bij uw Google-account.

U kunt de opslag van gegevens voorkomen door gebruik te maken van de plug-ins die door Google worden aangeboden onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin install.

Bovendien kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Om dit te doen, roept u gewoon onze toestemmingsbanner op en deselecteert u de overeenkomstige instelling. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Toestemmingsinstellingen aanpassen" element="link"/]

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out opties, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google lettertypen

Op deze website worden externe lettertypes, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ("Google"). De integratie van deze webfonts vindt plaats via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

Google Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De Tag Manager is nodig voor de technische werking, via welke de tags worden aangestuurd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Google Tag Manager is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f EU-DS-GVO. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager is te vinden op de volgende link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Overbrenging naar een derde land / voornemen tot overbrenging naar een derde land

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, wettelijk verplicht is of indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Duur van de opslag of criteria om de duur te bepalen

ClipnShade GmbH verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het respectievelijke verwerkingsdoel te bereiken of zolang een wettelijke bewaartermijn (in het bijzonder commerciële en fiscale wetgeving) bestaat. Nadat het doel is bereikt of de bewaringstermijn is verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist.

Doorgifte van gegevens - ontvangers / categorieën ontvangers

 • Overheidsinstanties en -instellingen (zoals het belastingkantoor)
 • Andere bedrijfseenheden van het concern
 • Dienstverleners in het kader van de orderverwerking
 • Scheepvaartdienstverleners, leveranciers, betalingsdiensten
 • Gespecialiseerde afdelingen: Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor bevoegde personen die betrokken zijn bij technische, commerciële, redactionele of klantmanagementondersteuning.

Bekendmaking aan derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met overeenkomstige toestemming. Voor het overige zullen wij uw gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (bekendmaking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, in elk geval met gebruikmaking van de huidige encryptieprotocollen.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (bv. per post).

Online aanbod met kinderen

Kinderen en personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken of toestemming geven zonder de toestemming van hun wettelijke voogden (meestal de ouders). Wij moedigen ouders en voogden aan actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat ook - duidelijk herkenbare - links naar de websites van andere bedrijven. Voor zover er links zijn naar websites van andere aanbieders, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en herkenbare inbreuken op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd indien inbreuken bekend worden.

Reclame via e-mail zonder abonnement op de nieuwsbrief en uw recht van verzet

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Rechten van de betrokkene / Nog vragen?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften hebt u recht op kosteloze informatie over uw gegevens, alsmede recht op correctie, beperking van de verwerking en verwijdering van uw gegevens, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die zich daartegen verzetten. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen of een klacht tegen gegevensverwerking indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming uiteraard zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst herroepen.

Indien nodig kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die uw vragen met plezier zal beantwoorden: info@clipnshade.de.