Algemene verkoop-, leverings- en montagevoorwaarden

Clip'n'Shade GmbH

1. WERKINGSSFEER EN DEFINITIE

1.1 Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Montagevoorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten op www.clipnshade.de. Contractuele voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden zullen niet worden aanvaard.

2. AANBOD, SLUITING VAN DE OVEREENKOMST, HERROEPING

2.1 Onze aanbiedingen zijn uitsluitend gericht aan meerderjarige en handelingsbekwame personen, alsmede aan bedrijven waarvan de handelsvertegenwoordigers in hun naam optreden.

2.2 Onze aanbiedingen vormen geen bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant.

2.3 De bestelling van de klant vormt een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Wij hebben het recht dit aanbod binnen twee werkdagen te aanvaarden. De aanvaarding geschiedt door middel van een uitdrukkelijke verklaring aan de klant per e-mail of brief, waarbij deze voorwaarden zijn gevoegd of waarin wordt verwezen naar de tekst die op onze website toegankelijk is.

2.4 De e-mail die automatisch wordt gegenereerd na de bestelling van de klant en waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd, vormt nog geen aanvaarding van de overeenkomst, maar dient enkel om de klant te informeren en om te voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen.

2.5 De klant heeft een herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in het geval van contracten gesloten in de online handel, met inbegrip van e-mail of telefoon, in overeenstemming met §§ 312 lid 1, 355 BGB. De herroeping moet schriftelijk en tijdig (datum van verzending) gebeuren (contactgegevens: ClipnShade GmbH, Dillberg 14, 97828 Marktheidenfeld, telefoon: 09391 205610, e-mail: info@clipnshade.de). U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op onze website. modelformulier voor herroeping op te roepen op onze website.

3. LEVERING

3.1 De levering geschiedt op het door de klant opgegeven leveringsadres.

3.2 Indien de klant verplicht is vooruit te betalen, zijn de in offertes genoemde prestatietermijnen/leverdata afhankelijk van de onverwijlde betaling door de klant na het sluiten van de overeenkomst.

3.3 De levering geschiedt zo mogelijk in één zending. Wij hebben echter het recht om deelleveringen te doen en deelprestaties te verrichten, voor zover dit redelijk is voor de klant.

3.4 Vertragingen in de levering die bij ons of bij een van onze onderleveranciers/onderaannemers ontstaan door overmacht of door omstandigheden die met overmacht gelijk te stellen zijn (zoals bijvoorbeeld maatregelen van monetaire en handelspolitiek of andere overheidsmaatregelen, stakingen, bedrijfsstoringen zoals bijvoorbeeld brand, defecten aan machines, breuk, tekort aan grondstoffen of energie) geven ons het recht de levering voor de duur van de belemmering uit te stellen. Indien de uitvoering van het contract door de vertraging voor de klant onredelijk wordt, heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. In geval van belemmeringen in de uitvoering die niet louter van tijdelijke aard zijn, hebben wij het recht ons uit het contract terug te trekken.

4. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

4.1 Elke aanbieding is onder voorbehoud van zelfvoorziening. Indien de bestelde goederen buiten onze schuld en niet te voorzien ten tijde van het sluiten van het contract niet door onze leverancier worden geleverd, hebben wij het recht ons terug te trekken uit het contract. In dat geval zullen wij de klant onmiddellijk meedelen dat levering niet mogelijk is en de eventueel reeds betaalde koopprijs onmiddellijk terugbetalen.

4.2 Aansprakelijkheid voor schade wegens niet-nakoming is uitgesloten, voor zover wij met betrekking tot het gebrek aan beschikbaarheid noch grovelijk nalatig noch opzettelijk hebben gehandeld; aansprakelijkheid wegens precontractuele schuld blijft onverminderd van kracht.

5. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief de geldende omzetbelasting. De omzetbelasting zal apart worden aangegeven in het bestelproces.

5.2 Eventuele verzendkosten worden vermeld in het bestelproces.

6. BETALING, FACTUUR, VERVALDATUM EN VERZUIM

6.1 Wij accepteren in principe alleen de in het kader van ons aanbod genoemde betalingsmogelijkheden.

6.2 De klant is verplicht vooruit te betalen, tenzij in het betalingsproces een betalingsmogelijkheid op rekening is aangegeven.

6.3 Wij zijn gerechtigd facturen uitsluitend langs elektronische weg te verzenden, mits zij voldoen aan de eisen van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. verkoop aan particuliere eindverbruikers

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, dient de klant ons te wijzen op ons eigendomsrecht en ons onmiddellijk te verwittigen.

7.2 Verkoop aan commerciële eindgebruikers

Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van onze totale vorderingen uit hoofde van alle zakelijke betrekkingen met de contractpartner.

Het eigendomsvoorbehoud geldt ook indien de vordering voor bepaalde door de klant aangewezen leveringen van goederen is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud wordt beschouwd als zekerheid voor onze saldovordering. De behandeling en verwerking van de door ons geleverde en nog in ons bezit zijnde goederen geschiedt steeds voor onze rekening, zonder dat hieruit voor ons enige aansprakelijkheid kan ontstaan. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere goederen worden vermengd, vermengd of verbonden, draagt de contractant hierbij zijn eigendoms- of mede-eigendomsrechten op de nieuwe zaak aan ons over.

De contractpartner mag de ons toebehorende goederen alleen in het kader van een normale zakelijke transactie verkopen, voor zover hij niet in gebreke is met de betaling. Hij draagt hierbij aan ons tot zekerheid over de vorderingen op derden waarop hij uit hoofde van de verkoop recht heeft. De contractpartner blijft gerechtigd tot het innen van vorderingen, zolang hij niet in gebreke is met de betaling jegens ons.

In geval van inbeslagneming en gerechtelijke veiligheidsmaatregelen moet de contractpartner zijn schuldeisers op de hoogte brengen van ons eigendomsrecht.

8. VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VAN GEBREKEN EN GARANTIE

8.1 Indien de klant ondernemer is, is hij verplicht de door ons geleverde goederen op zichtbare gebreken te controleren (§ 377 HGB). Meldingen van gebreken die te wijten zijn aan duidelijke gebreken, moeten binnen een week na overhandiging van de goederen aan de klant schriftelijk bij ons worden ingediend. Verborgen gebreken die ook na onmiddellijk zorgvuldig onderzoek niet kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk na ontdekking, uiterlijk binnen een week na ontdekking, schriftelijk aan ons worden meegedeeld. De tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek volstaat om de termijn in acht te nemen. Na het verstrijken van de voornoemde termijnen is het geldend maken van garantieclaims uitgesloten.

8.2 In geval van een gebrek is de garantie in eerste instantie beperkt tot nakoming achteraf door ons. Wij zijn gerechtigd, naar onze keuze, een herstel van gebreken en/of een vervangende levering uit te voeren. Indien wij deze verplichting niet binnen een redelijke termijn nakomen of indien de rechtzetting ondanks herhaalde pogingen mislukt, heeft de klant het recht om ofwel de koopprijs te verminderen ofwel van het contract af te zien.

8.3 Indien de klant ondernemer is, verjaren de garantieclaims binnen een jaar na de overhandiging van de goederen, tenzij wij bedrieglijk hebben gehandeld.

8.4 Indien de klant een consument is, is de wettelijke garantietermijn van toepassing.

8.5 Aanspraken op garantie zijn uitgesloten, wanneer het gebrek te wijten is aan een onjuiste behandeling, transport of montage, waarvoor de contractpartner verantwoordelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diensten die door externe bedrijven worden verleend.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij zijn aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzettelijk plichtsverzuim.

9.2 Indien de klant ondernemer is, is onze aansprakelijkheid voor niet-opzettelijke handelingen beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract. In geval van lichte nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en beperkt tot de schade die op het tijdstip van het sluiten van het contract typisch te voorzien was. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade die door lichte nalatigheid is veroorzaakt als gevolg van een gebrek in de goederen. Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Eventuele aansprakelijkheid op grond van precontractuele schuld of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft door deze aansprakelijkheidsbeperkingen onaangetast.

9.3 Indien de klant een consument is, zijn wij slechts aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en beperkt tot de schade die typisch te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade veroorzaakt door lichte nalatigheid als gevolg van een defect aan het gekochte voorwerp. Deze beperkingen zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Eventuele aansprakelijkheid op grond van precontractuele schuld of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft door deze aansprakelijkheidsbeperkingen onaangetast.

9.4 Ongeacht de schuld zijn wij alleen aansprakelijk in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of van het aannemen van een garantie of verzekering. 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.2 De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat wij persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces zijn verzameld, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale wetgeving.

10.3 Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, Würzburg.

10.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen onverlet.

Status: juni 2023

CLIP'N'SHADE heeft 4.75 van 5 sterren | 394 beoordelingen op TrustedShops.nl